Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
26/08/2019 14:13:00
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”. Cổng Thông tin ...
08/05/2019 13:50:00
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày ...
08/05/2019 12:17:00
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đầu tư. Việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư ...
31/03/2019 07:49:00
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư dự kiến vận hành chính thức vào năm 2021, sẽ góp phần xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, minh bạch hóa các thủ tục đầu tư, ...
03/10/2018 15:52:00
Năm 1987, Quốc hội đã ban hành Luật Ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1988. Trong 30 năm qua, đầu tư nước ngoài (ÐTNN) đã có những đóng ...
06/06/2018 16:28:00
Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2018 với nhiều cơ chế ưu đãi sẽ tạo thêm sức hút cho các nhà đầu tư đổ vốn vào ...
24/05/2018 15:51:00
Trong khuân khổ Hội thảo Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018 và đến năm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đối thoại với doanh nghiệp về triển ...
20/04/2017 14:53:00
Việt Nam có một số điểm mạnh trong thu hút FDI, mà các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm như: tình hình an ninh, chính trị ổn định; vị trí địa lý thuận lợi lực lượng ...
14/03/2017 14:24:00
Cần một chiến lược chọn lựa FDI, ưu tiên FDI từ các doanh nghiệp đa quốc gia (MNCs) có uy tín về công nghệ và thanh danh, và khuyến khích liên doanh với doanh nghiệp…, ...
23/11/2016 14:24:00
Ngày 29/10, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội bắt đầu cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
  1 - 10  Xem tiếp»