Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
11/07/2016 14:33:00
Ngày 7/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 5287/BKHĐT-ĐTNN gửi các Bộ: Công Thương, Tài Chính, Tư Pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài 02 quý đầu năm 2016
30/12/2015 10:15:00
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, căn cứ theo Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư báo cáo ...
29/12/2015 12:40:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân có thể tải nội dung thông tư tại các liên kết dưới đây
24/12/2015 10:48:00
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, căn cứ theo Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư báo cáo ...
23/12/2015 16:13:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 10923/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/12/2015 yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương Báo cáo tình hình Đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
23/12/2015 16:12:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Ccông văn 10924/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/12/2015 yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cáo tình hình Đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016
29/07/2015 11:57:00
Tiếp theo công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN và công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Toàn văn nội dung công văn như sau:
06/07/2015 17:54:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đầu ...
  1 - 10  Xem tiếp»