Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
31/01/2013 15:35:00
Tính đến hết tháng 1/2013, Ấn Độ có 68 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 251,35 triệu USD đứng thứ 30/98 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam.
06/06/2011 12:39:00
Tính đến hết tháng 5 năm 2011, Nhật Bản có 1532 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 21,2 tỷ USD, đứng thứ 4 trong 92 Quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam
13/04/2011 12:42:00
Tính đến tháng 23/3/2011, Hàn Quốc có 2739 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 22,3 tỷ USD. Đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc tại Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam
22/02/2011 10:39:00
Tính đến hết năm 2010, Nhật Bản có 1397 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,8 tỷ USD, đứng thứ 3 trong 91 Quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam
14/01/2011 10:52:00
Tính đến 16/7, Ấn Độ có 47 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 206 triệu USD đứng thứ 29/92 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam.
14/01/2011 10:50:00
Tính đến nay, Việt Nam có 11.807 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 188,3 tỷ USD. Trong tổng số 91 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam thì Châu Phi hiện có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam ...
  1 - 10