Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
21/10/2019 09:39:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư: Ông HONG KUNYUN liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
21/10/2019 09:37:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư: Ông PARK JONGCHAN liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
12/09/2019 16:32:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sông Thương liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2019 14:29:00
Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty Reqes liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2019 14:28:00
Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty KNT Asia liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2019 14:26:00
Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty AIPAC liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2019 10:30:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Gaju Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2019 10:27:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH S&N Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
19/08/2019 10:18:00
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH DK-TEC Việt Nam liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ