Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tờ khai xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
( * ) Các trường bắt buộc phải nhập
Thông tin hồ sơ
Chọn kiểu hồ sơ muốn lập
select
Loại hồ sơ *
select
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ
select
Ban quản lý *
select
KKT/KCN/KCX/KCNC
Tiếp theo
(*) Các trường bắt buộc phải nhập