Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tờ khai xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
( * ) Các trường bắt buộc phải nhập
Thông tin hồ sơ
Chọn kiểu hồ sơ muốn lập
select
Loại hồ sơ *
Tiếp theo
(*) Các trường bắt buộc phải nhập