Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 30/6/2016 hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Mục đích theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về về quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của các cấp, các ngành;  bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về quản lý tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài; bảo đảm quá trình đầu tư của dự án được tuân thủ theo các quy định của pháp luật, qua đó đảm bảo mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; phát hiện những vấn đề bất hợp lý, các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện; và khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, trong Thông tư cũng nêu các nguyên tắc của việc theo dõi, kiểm tra và đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật; không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá; kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh; công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, dự án có vn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình theo dõi, kiểm tra và đánh giá.

Nội dung theo dõi dự án có vốn đầu tư nước ngoài gồm: Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Nhà đầu tư;  Tình hình thực hiện dự án đầu tư; khai thác, vận hành dự án;  Tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản của các dự án đầu tư;  Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền;  Theo dõi việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của Nhà đầu tư;  Báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và sẽ thay thế Quyết định số 1190/QĐ-BKH ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy chế về công tác kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài.

Cuc ĐTNN
Số lượt đọc: 7136 Cập nhật lúc: 22/07/2016 09:08:00