Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
dautunuocngoai.gov.vn
Bình Định có nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư vào du lịch biển
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018. Trong đó, Kế hoạch đề ra những mục tiêu và yêu cầu cụ thể và những nhiệm vụ chủ yếu, nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Bình Định thời gian tới.

       Cụ thể, bên cạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, thành tựu  liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội,pháp luật; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng. Kế hoạch của tỉnh Bình Định  cũng tập trung tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư riêng của Tỉnh …

      Nội dung của Kế hoạch được tỉnh Bình Định đưa ra bao gồm: Công tác thông tin tuyên truyền; Công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; Tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn; Tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Định…

      Để Kế hoạch được triển khai thành công, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  Tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác, xúc tiến đầu tư nước ngoài; Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, xây dựng,phát hành các ấn phẩm, tài liệu về các cơ hội đầu tư, các tiềm năng thế mạnh,các chính sách ưu đãi hỗ trợ, các danh mục dự án mời gọi đầu tư vào tỉnh.

                                                                                  BK
Số lượt đọc: 748 Cập nhật lúc: 11/05/2018 15:22:00