Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ KH&ĐT
Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh về vai trò quan trọng của công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ. Phát biểu tại Hội nghị diễn ra ngày 18/7/2019 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê .

Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã rất nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đề ra. GDP đạt 6,79%, cao so với cùng kỳ từ năm 2011-2017. Tình hình giá cả thế giới và nhu cầu điều chỉnh các vật tư trong nước rất lớn nhưng các cán cân kinh tế lớn của nền kinh tế vẫn được đảm bảo. Lạm phát bình quân thấp nhất trong 3 năm qua… Các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội được thực hiện nhất quán, kịp thời. Trong thành tích chung của cả nền kinh tế thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung đã đóng góp vai trò rất quan trọng…

Về vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ là cơ quan có nhiệm vụ trọng yếu về vấn đề này và Bộ đã hoàn thành rất nhiều việc, vừa kiện toàn hệ thống pháp luật để khắc phục những vướng mắc, bất cập vừa có những đề án để hoàn thiện thể chế, chính sách để hướng tới tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta sẽ có những thay đổi rất lớn, tác động sâu sắc từ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì soạn thảo Luật đầu tư công (sửa đổi) và được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 90,7%, thể hiện sự đồng thuận cao của các Đại biểu Quốc hội đối với những đề xuất cải cách, đổi mới của Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã trình nhiều Đề án quan trọng như: Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Đặc biệt, Bộ đã nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng để đánh giá tình hình 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam và xây dựng Đề án 'Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030'.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực trong hỗ trợ đổi mới, phát triển doanh nghiệp, thu hút, sử dụng FDI, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bên cạnh mộ số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là Trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, phải đi đầu, tiên phong trong cải cách và đổi mới thể chế. Đề nghị Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thành lập tổ công tác nhằm rà soát những vướng mắc trong thể chế gây cản trở sự phát triển của cả nước và đưa ra định hướng khắc phục. Đồng thời, đưa ra danh mục thử nghiệm thể chế để đón bắt xu hướng mới, phương thức mới. Bộ cần khẩn trương hoàn thiện dự án Luật PPP, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.…

Cũng tại Hội nghị, liên quan đến công tác FDI, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, giúp thay đổi bộ mặt kinh tế của nhiều địa phương. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải khẳng định, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.

Trên cơ sở đánh giá kết quả của 30 năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030” (thường được gọi tắt là Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới). Trong đó, bám sát định hướng ưu tiên thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chuyển từ số lượng sang chất lượng, có giá trị gia tăng cao, lấy hiệu quả và công nghệ sử dụng làm thước đo chủ yếu, quan trọng nhất đi cùng với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững với nhiều giải pháp mạnh mẽ như: xây dựng bộ tiêu chí chọn lọc về suất đầu tư, sử dụng lao động; xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh; nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, môi trường, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới; ưu đãi đầu tư theo kết quả đầu ra; ưu đãi đầu tư gắn với việc đáp ứng các điều kiện, cam kết cụ thể và cơ chế hậu kiểm, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm các cam kết; ưu đãi vượt trội mang tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng; tăng liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước; phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị,...

Song song với đó, Bộ đã triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ giàu tiềm năng, lợi thế và hỗ trợ các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cả ở trong nước và nước ngoài, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao và tin tưởng, được các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ủng hộ tích cực.

Thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề về: Công tác chuẩn bị tiếp nhận đầu tư, cần chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với định hướng của địa phương; Thu hút, xúc tiến đầu tư phải chọn lọc, kiên quyết từ chối các dự án công nghệ thấp, lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, những dự án có dấu hiệu núp bóng đầu tư để lẩn tránh xuất xứ, gian lận thương mại; những địa phương khó khăn vẫn có thể thu hút dự án thâm dụng lao động nhưng phải bảo đảm các yếu tố về công nghệ, môi trường và tiết kiệm năng lượng; thận trọng trong việc đưa ra các cam kết, ưu đãi;  chú ý khâu thẩm tra, chấp thuận đầu tư, xem xét kỹ các yếu tố công nghệ, môi trường, quốc phòng an ninh, đặc biệt lưu ý phải sử dụng tiết kiệm nguồn lực đất đai; tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ đầu tư, cải thiện và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đảm bảo sự liên thông và tổ chức thực thi hiệu quả của các cơ quan chuyên môn tại địa phương. Kiên quyết chấm dứt tình trạng đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”; kiểm soát, ngăn chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, nâng khống giá trị máy móc thiết bị; đẩy mạnh kiểm toán tổng mức đầu tư, định giá tài sản hình thành sau đầu tư, giám định độc lập về giá, chất lượng máy móc, thiết bị, thẩm định giá công nghệ; ngăn ngừa, xử lý các vi phạm về môi trường....

Ngoài những kết quả trong công tác thu hút và quản lý vốn FDI, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết về những kết quả, định hướng liên quan đến một số nhiệm vụ lớn: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê;  công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Chiều cùng ngày, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng đã thông báo tới các đại biểu tham dự Hội nghị về một số kết quả cụ thể trong công tác thu hút và quản lý vốn FDI. Đồng thời, Cục trưởng cũng trực tiếp giải đáp một số thắc mắc của địa phương liên quan đến công tác FDI…
         
       Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, đặc biệt là của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; sự phối hợp, hợp tác hiệu quả các các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Chặng đường đổi mới, sáng tạo và phát triển vẫn còn dài ở phía trước, những khó khăn, thách thức còn nhiều và ngày càng gay gắt, những hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục triệt để. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, hành động nhanh, quyết liệt hơn nữa, phục vụ chuyên nghiệp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

BK


Số lượt đọc: 13595 Cập nhật lúc: 19/07/2019 10:47:00