Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

  Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 05 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh lý xe ô tô.

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 02 xe ô tô như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội;

  2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: 02 xe ô tô đã hết khấu hao sử dụng do Cục Đầu tư nước ngoài đang quản lý và sử dụng, cụ thể :

- Giá khởi điểm:

+ Xe ô tô Mazda, BKS 31A-6156, giá khởi điểm là 150.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng);

+ Xe ô tô Toyota Corolla, BKS 31A-4461, giá khởi điểm là 78.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng).

Mức giá trên không bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các chi phí có liên quan (nếu có).

Tổ chức đấu giá được lựa chọn sẽ tiến hành ký hợp đồng đấu giá cho từng xe ô tô.

 

  3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở, trang thiết bị bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức đấu giá;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Thỏa thuận theo mức tối đa quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. (Thù lao, chi phí này được tính trên từng chiếc xe ô tô).

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí khác:

- Có trụ sở và địa điểm tổ chức đấu giá tại Hà Nội.

- Đã từng thực hiện đấu giá tài sản xe ô tô cho các cơ quan cấp Bộ.

- Có ít nhất 10 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản công về xe ô tô đã hết khấu hao sử dụng trong năm 2020.

- Tổ chức đấu giá được lựa chọn sẽ tiến hành ký hợp đồng đấu giá cho từng xe ô tô (cụ thể 02 hợp đồng bán đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 11/11/2020 đến hết 16h00 ngày 19/11/2020 (không bao gồm ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Phòng 107 nhà E, Văn phòng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

+ Điện thoại: 080.48463

- Quy cách hồ sơ: 01 bản chính được để trong phong bì có dán niêm phong.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân.

- Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các tổ chức đấu giá quan tâm đăng ký tham gia./.
Số lượt đọc: 2483 Cập nhật lúc: 13/11/2020 10:33:00